Etický kódex podnikania môže byť ľubovoľného rozsahu a môže obsahovať neobmedzené množstvo častí. Dôležité je, aby jeho obsah zreteľne charakterizoval, aké hodnoty spoločnosť zastáva, v tom zmysle aby sa tieto hodnoty zhodovali s pravidlami, ktoré zástupcovia firmy a vedúce osobnosti tejto spoločnosti v skutočnosti uplatňujú

1.Princípy spoločenskej zodpovednosti

Pri zavádzaní žiadneho zákona alebo zmluvy nemožno očakávať, že prinesie náhle alebo nečakané zmeny života. Veľmi často sa podnikateľ musí sám rozhodnúť na základe zdravého úsudku a svojho svedomia a na nich musí postaviť svoje rozhodnutie. Kľúčom je včlenenie etických a morálnych princípov do osobných a profesionálnych vzťahov a pritom nezabudnúť:
Usilovať sa získať reputáciu za bezúhonnosť, kompetentnosť a dokonalosť;
Vždy realizovať transakcie v rámci svojich možností;
Rešpektovať partnerov a účastníkov podieľajúcich sa na spoločnom podniku;
Zdržať sa násilia alebo hrozby násilia ako metód dosahovania podnikateľských úspechov;
Odporovať zločinom a korupcii a urobiť osobné kroky, aby bolo jasné, že zločiny a korupcia sa nikomu nevyplácajú;
Riadiť sa dôverou, ktorá bola do vás vložená – dôvera je základom podnikania a kľúčom k úspechu.

2.Ochrana dobrého mena a majetku firmy

Každý zamestnanec na verejnosti reprezentuje nielen sám seba, ale takisto firmu, ktorej je zamestnancom. Z tohto dôvodu by sa každý zamestnanec mal dbať o dobré meno firmy a o ochranu jej záujmov.
Každý zamestnanec je povinný ochraňovať duševné vlastníctvo i materiálne bohatstvo firmy. Telefóny, faxy, e-mail, rovnako ako aj počítačové vybavenie vrátane hardvéru a softvéru by mali byť v podstate využívané len na pracovné účely, s výnimkami prípadov, kedy je to potrebné.

3.Bezpečnosť a zdravie

Bezpečnosť a zdravie zamestnancov sú prvoradé. Smernice spoločnosti spolu so zákonmi platnými na Slovensku by sa mali uplatňovať za účelom ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov.
Zamestnávateľ by mal zabezpečiť, aby zamestnanci boli informovaní o smerniciach a absolvovali školenia týkajúce sa požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia.
Každý zamestnanec je zodpovedný – vo svoj vlastný prospech a v prospech ostatných zamestnancov – za znalosť a dodržiavanie všetkých platných bezpečnostných predpisov a predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia.
Nebezpečné alebo nechránené pracovné podmienky by mali byť ihneď nahlásené zodpovednému manažérovi.

4.Ochrana životného prostredia

Keďže firma je vždy súčasťou komunity, v ktorej pôsobí, zdravý vzťah s touto komunitou zohráva podstatnú úlohu.
Starostlivosť o životné prostredie je zodpovednosťou firmy voči bezprostrednej komunite, ale takisto voči všetkým komunitám a oblastiam, ktorých životné prostredie môže byť ovplyvnené činnosťou danej firmy.
Všetci zamestnanci sú povinní pracovať v súlade so všetkými zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na ich pracovisko.
Harmónia so životným prostredím je zodpovednosťou každého z nás.
Otázky, obavy alebo návrhy ohľadne environmentálnych programov by mali byť adresované príslušným nadriadeným.

5.Diskriminačné praktiky

V súlade so zákonmi Slovenskej republiky, ktoré chránia zamestnancov pracoviska od určitých typov diskriminačných praktík, nasledovné aktivity nie sú vo firme tolerované:
Zamestnanec sa nesmie zapájať do žiadnej formy ohrozovania, zastrašovania, nepriateľského konania alebo urážky na základe odlišnej rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, národnosti, veku, statusu veterána, handicapu alebo politického názoru. Toto taktiež zahŕňa posielanie alebo vystavovanie písaného alebo grafického materiálu na pracovisku, ktorý by bol prejavom takejto nevraživosti voči jednotlivcovi alebo skupine.
Zamestnanec by sa mal s každou sťažnosťou v tomto smere obrátiť na manažment a postupovať podľa zavedených postupov.

Profesionálne vzťahy

1.Riadenie firmy: Vzťah s akcionármi

Okrem súhrnu pravidiel, ktorými je definované a uplatňované riadenie firmy musí medzi manažmentom, akcionármi a investormi existovať vzťah dôvery. Veritelia musia byť spokojní so spôsobmi, ktorými akcionári zaručujú jednanie manažmentu a participujú na kľúčových rozhodnutiach.

Pevné princípy riadenia spoločnosti zahŕňajú nasledovné:
Vymedzenie príslušných úloh a zodpovedností manažmentu ako aj akcionárov v stanovách spoločnosti;
Transparentnosť volebných pravidiel;
Rešpektovanie práv menšinových akcionárov;
Otvorená komunikácia s akcionármi prostredníctvom zabezpečenia auditu účtov a informácií ohľadne progresu a operácií firmy; a
Dobre fungujúce predstavenstvo, ktoré má schopnosti, čas a prístup k informáciám potrebným na to, aby účinne plnilo svoje zodpovednosti. Predstavenstvo by malo jednať na základe zmocnenia v mene všetkých akcionárov.

Spoločnosť by mala mať detailne vypracované postupy ohľadom zverejňovania informácií spolu so štandardami týkajúcimi sa zodpovedností manažmentu a systém internej kontroly a podávania správ. Tieto štandardy umožnia akcionárom monitorovať pracovníkov manažmentu a vyvodiť dôsledky v prípade slabej výkonnosti.

2.Vzťah so zamestnancami

Firmy majú zodpovednosť voči svojim zamestnancom. Množstvo základných princípov sa osobitne venuje jednaniu úspešných firiem so svojimi zamestnancami:
Súlad so Zákonníkom práce;
Záväzky dodržiavať adekvátne normy pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť práce zamestnancov;
Nediskriminácia v zamestnávaní, pri kompenzáciách a v rámci povyšovania zamestnancov;
Rešpekt práv zamestnancov pokiaľ ide o členstvo v odborových zväzoch;
Efektívne systémy konzultácií so zamestnancami ohľadne podmienok zamestnania a iných záležitostí, ktoré sa týkajú zamestnancov;
Jasne stanovené a transparentné pravidlá vzťahujúce sa na udeľovanie kompenzácií, príspevkov, povýšení a iných zamestnaneckých podmienok; a záväzky firmy vzťahujúce sa na príspevky na dôchodky a prísnu ochranu integrity dôchodkových plánov spoločnosti.
Tieto pravidlá neobmedzujú právo firmy na vynútenie si disciplíny u svojich zamestnancov, alebo ukončiť zamestnanecký vzťah s pracovníkmi v súlade s platnými zákonmi.

3.Vzťah s dodávateľmi a subdodávateľmi

Najdôležitejším aspektom vzťahu medzi partnermi zapojenými do spoločného obchodu, kontraktuálnych alebo obchodných vzťahov s inými firmami je vzájomná dôvera. Reputácia firmy je jej najhodnotnejším majetkom. Ak je reputácia firmy naštrbená, je veľmi ťažké opätovne získať dôveru v rámci tých istých alebo iných obchodných vzťahov.

Medzi základné princípy, ktoré bežne zvyšujú vzájomnú dôveru v obchodných vzťahoch patria:
Záväzok dokonalosti pokiaľ ide o produkty a služby;
Záväzok získavať rešpekt a dôveru vo všetkých obchodných vzťahoch;
Rešpekt “posvätnosti” zmlúv a obchodných vzťahov;
V prípade komerčného sporu ochota vyjednávať, aby sa dosiahlo riešenie; a
Rešpektovanie “posvätnosti” zákonov, zahŕňajúc dodržiavanie rozhodnutí súdu, arbitrálnych panelov alebo iných správnych orgánov.

4.Vzťahy s konkurenciou

Firma musí rešpektovať zákony upravujúce vzťahy s konkurentmi. Pravidelný prehľad a aktualizácia príslušných zákonov (napr. proti-kartelové zákony) sú dôležitým komponentom týchto povinností týkajúcich sa podnikateľského sektora a vlády.
Jednanie s konkurenciou by malo byť rozhodné, ale čestné, v súlade so zásadami spravodlivých a otvorených pravidiel súťaže a v záujme dobrého mena celého odvetvia.
Firma musí rešpektovať majetok a dobré meno konkurencie a jednať so všetkými konkurentmi ako s rovnocennými subjektami.
Firma sa nesmie usilovať získavať informácie o konkurentoch nečestnými alebo nezákonnými spôsobmi (napr. priemyselná špionáž, úplatkárstvo, požadovanie tajných informácií od zákazníkov, alebo inou nečestnou cestou).
Firma sa nesmie zapojiť do žiadnej formy nekalej súťaže.

5.Vzťah s vládou

Dobre riadené firmy sú firmami, ktoré dodržiavajú zákony. Aby si firma udržiavala pevný vzťah so slovenskou vládou a jej autoritami, musí:
Platiť všetky dane, ktoré je povinná platiť, a ktoré je dlžná; Dodržiavať všetky záväzné vládne, ale aj miestne nariadenia;
Získať všetky potrebné vládne povolenia, licencie a súhlasy potrebné na podnikanie;
Nesnažiť sa ovplyvňovať rozhodnutia vlády inými ako zákonnými spôsobmi;
Zaviesť transparentné postupy ohľadne transakcií, do ktorých je okrem firmy zapojený vládny orgán alebo úradník, alebo do jednaní s firmou vlastnenou alebo kontrolovanou vládnym orgánom alebo úradníkom;
Začleniť vhodné opatrenia, aby bol zaručený súlad s medzinárodnými alebo národnými pravidlami proti vydieraniu a úplatkárstvu v rámci transakcií s vládnymi orgánmi alebo úradníkmi, alebo v rámci obchodov s firmou vlastnenou alebo kontrolovanou vládou alebo vládnymi úradníkmi.
Úloha slovenskej vlády pri podpore etiky podnikania je charakterizovaná v 5. časti tohto kódexu.

6.Vzťah s klientami a zákazníkmi

Čestný a korektný prístup k zákazníkom a uspokojenie ich potrieb a záujmov sú predpokladmi úspešných a pevných obchodných vzťahov.
Vzťahy so zákazníkmi musia byť diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie. Firma sa musí zaviazať, že bude používať len legitímne podnikateľské postupy.
Firma musí ochraňovať dôvernosť informácií získaných od klienta.
Firma musí dbať o kvalitu, trvanlivosť a bezpečnosť svojich produktov a služieb a o súlad so zavedenými národnými a medzinárodnými normami.
Firma by mala poskyťovať čo možno najširšiu záruku a dodatočný záručný servis v snahe udržiavať vysokú spokojnosť zákazníkov.
Firma by mala poskytovať včasné, úplné, čestné a zrozumiteľné informácie ohľadne svojich produktov a služieb. Nesmie sa dopustiť šírenia nepravdy, zamlčania, ani zveličovania v reklame ani pri iných verejných prezentáciách.

Pracovné princípy

1.Konflikt záujmov

Konflikt záujmov vzniká keď osobné záujmy zasahujú do povinností zamestnanca a jeho loajality voči firme, ktorú reprezentuje. Od zamestnancov sa očakáva, že sa vyhnú akémukoľvek priamemu alebo nepriamemu prepojeniu
(napr. s rodinnými príslušníkmi alebo blízkymi priateľmi) alebo investíciám, ktoré by zasahovali, alebo by mohli zasahovať, alebo by sa mohlo zdať, že zasahujú do nezávislého uplatňovania úsudku zamestnanca, pri konaní v súlade s najlepšími záujmami firmy.

Finančné záujmy

Konflikt záujmov môže vzniknúť keď sa zamestnanec alebo člen zamestnancovej rodiny priamo alebo nepriamo zapojí do rovnakého druhu podnikania, ako je ten, v ktorom pracuje firma daného zamestnanca; alebo vlastní značné ziskové podiely u konkurenčnej firmy.

Vonkajšie aktivity

Konflikt záujmov môže vzniknúť, keď zamestnanec alebo člen jeho rodiny zastáva funkciu riaditeľa, vedúceho pracovníka, zamestnanca alebo zástupcu organizácie, ktorá je konkurenčnou, alebo ktorá má súčasný alebo perspektívny obchodný vzťah s firmou zamestnanca.

Dary a zábava

Zamestnanci majú zakázané prijímať dary od kohokoľvek, kto má alebo sa uchádza o obchodný vzťah s firmou. Dary vo forme hotovosti, darčekových poukážok, alebo iné ekvivalenty hotovosti, akcie, cenné papiere alebo podobné obchodovateľné položky nie sú dovolené za žiadnych okolností. Všeobecným pravidlom by malo byť, že nadriadený by nemal povoliť prijatie zábavy zamestnancom ponúknutej rovnakým hostiteľom viac ako raz za mesiac bez ohľadu na náklady hostiteľa.

2.Prevencia vydierania a úplatkárstva

Pravidlá týkajúce sa prevencie vydierania a úplatkárstva sú zamýšľané ako metódy sebaregulácie v rámci podnikania. Dobrovoľné prijatie týchto pravidiel firmami bude nielen dôkazom vysokých noriem integrity v rámci obchodných transakcií medzi firmami i verejnými orgánmi, ako aj medzi firmami ako takými, ale takisto ochráni firmy, ktoré sú objektom vydierania. Podnikateľská komunita by nemala tolerovať žiadne formy vydierania alebo úplatkárstva. Najvyššou prioritou by malo byť zastavenie vydierania a úplatkárstva, ktoré sa týka politikov a vysokých funkcionárov. Úplatkárstvo a vydieranie ohrozujú demokratické inštitúcie a spôsobujú vážne ekonomické deformácie.

Všetky firmy by mali dodržiavať literu, ako aj ducha nasledovných pravidiel

Nikto nesmie, priamo ani nepriamo, vyžadovať alebo prijať úplatok;
Firma nesmie – priamo ani nepriamo – ponúknuť úplatok;
Firmy by mali prijať opatrenia primerané svojej právomoci, ktoré zaručia, že žiadna platba realizovaná zástupcovi neprekročí primeranú náhradu za legitímne služby preukázané zástupcom; že žiadna časť takejto platby nie je zástupcovi poskytnutá ako úplatok alebo iné porušenie týchto pravidiel;

Všetky finančné transakcie musia byť presne, správne a čestne zaznamenané v príslušných účtovných knihách, ktoré sú dostupné na nahliadnutie predstavenstvom a auditormi. Firmy musia prijať všetky potrebné kroky na vytvorenie nezávislého systému auditu v snahe objasniť všetky transakcie, ktoré odporujú týmto princípom. Firmy musia následne prijať primerané nápravné opatrenia;
Predstavenstvo firmy by malo pravidelne kontrolovať súlad s týmito pravidlami a urobiť potrebné kroky proti každému riaditeľovi alebo zamestnancovi, ktorý koná spôsobom nezlúčiteľným s týmito pravidlami.

Zdieľať cez: