Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti:  VAE VICTIS s.r.o. (člen skupiny BusinessCloud)
Ulica a číslo              Zvolenská 1176/3
Mesto a PSČ             Bratislava 821 09
Štát                             Slovenská Republika
IČO:                            50476521

Zodpovedná osoba a kontakt

Michal Matúš, info@businesscloud.me

Pracovná doba: Po – Pia, 8:00 – 18:00

1) O registrácii

“Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na portále “businesscloud.me” a nebudú poskytnuté tretím osobám (mimo organizačnej skupiny BusinessCloud) ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z projektov skupiny “BusinessCloud”.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 150kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť odkazom uvedeným v prijatom e-maile, alebo na uvedenej pevnej adrese.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Objednávka jedného produktu je určená iba pre jedného používateľa. V prípade kúpy viacerých rovnakých produktov je kupujúci povinný kontaktovať prevádzkovateľa internetového portálu, ktorý vytvorí prístupy pre ďalších jeho používateľov.

Predávajúci nie je zodpovedný za obsah materiálov (videí, kurzov, a iného obsahu na tomto portáli) a za fungovanie rád a návodov tu uvedených. Ich použitie je prevádzovateľom odporúčaným prístupom avšak vyzýva používateľov k utvoreniu si vlastného názoru, vyskúšania týchto rád, názorov, postupov a používať iba tie postupy, ktoré mu fungujú.

Po zakúpení prístupu k jednorázovým kurzom, lekciám a inému podobnému obsahu je tento prístup obmedzený na dobu jedného roka od dátumu zakúpenia daného prístupu.

Zaplatením ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

Poskytovateľ má právo obmedziť alebo úplne zrušiť prístup k obsahu na stránkach z týchto dôvodov:
– robí pravideľnú alebo náhodnú úpravu/údržbu portálu (výpadok prístupu k portálu by nemal presiahnuť maximálnu kumulatívnu dobu 160 hodín za obdobie jedného roka)
– má podozrenie o zneužívaní obsahu treťou stranou alebo jeho nepovolené šírenie tretím stranám
– má podozrenie, že užívateľ obsahu získané informácie využíva neeticky alebo pôsobí proti morálnym štandardom

Kupujúci má právo na vrátenie prostriedkov v prípade subjektívnej nespokojnosti s obsahom do obdobia 14 dní od zakúpenia prístupu.

Všetok obsah na portáli je majetkom prevádzkovateľa a jeho partnerov. Jeho ďalšie zverejňovanie alebo sprístupňovanie ďalším osobám je striktne zakázané a môže byť uskutočnené len na základe písomného súhlasu poskytovateľa.

V prípade nákupu prístupu na niektorú udalosť na tomto obchode je možné daný prístup použiť aj inou osobou ako osobou kupujúcou. Nákup jedného prístupu na udalosť je platný iba pre jednu osobu.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

V prípade, ak účastník Udalosti odstúpi od zmluvy v lehote dva (2) dni alebo menej pred dňom zahájenia Udalosti, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 50% Ceny udalosti. Pre účely výpočtu storno poplatku podľa tohto bodu sa za Cenu udalosti považuje len cena poplatku za Udalosť.
V prípade, ak účastník udalosti odstúpi od zmluvy v deň zahájenia udalosti ,je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100% Ceny Udalosit  Pre účely výpočtu storno poplatku podľa tohto bodu sa za Cenu udalosti považuje celá Cena udalosti.
V prípade odstúpenia účastníka udalosti od zmluvy zašle Spoločnosť účastníkovi kurzu písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku Spoločnosti na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia účastníka udalosti od zmluvy. Účastník kurzu zaslaním Prihlášky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená v prípade odstúpenia účastníka udalosit od zmluvy jednostranne započítať pohľadávku účastníka udalosti na vrátenie účastníkom udalosti zaplatenej Ceny udalosti voči pohľadávke Spoločnosti na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP a vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky účastníka udalosti a Spoločnosti v prospech účastníka udalosit uhradí Spoločnosť bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet účastníka udalosti, z ktorej bola realizovaná úhrada Ceny udalosti, a to do 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia účastníka udalosit od zmluvy.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné využiť ihneď po pripísaní prostriedkov na účet poskytovateľa prostredníctvom online prístupu na internetový portál.

Tovar doručovaný na dobierku obsahuje prístupové údaje k internetovému portálu.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, nie je účtované.
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, nie je účtované.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 0,1 kg.

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba online – pri výbere tejto možnosti obdržíte faktúru ihneď po zaplatení prostredníctvom internet bankingu. Služby budú prístupné po obdržaní platby na bankový účet
dobierka – prístupové údaje na portál Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
platobná karta

Za prístup ku vzdelávaciemu obsahu prebieha platba prostredníctvom platobnej brány prístupnej na portáli.

Za prístup je možné zaplatiť aj vopred prevodom voči vystavenej faktúre po dohode s prevádzkovateľom portálu. Prístupy k obsahu prevádzkovateľ manuálne nastaví po pripísaní prostriedkov na účet poskytovateľa.

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – “kontaktná adresa”. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš “BusinessCloud”

Obchodné podmienky sú platné od 012017 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

Zdieľať cez: